مرکز کاریابی ایران


ثبت شده در تاریخ » 1395/03/26 در ساعت » 14:28

بازدید جناب آقای دکتر ربیعی وزیر محترم تعاون کار ورفاه اجتماعی از غرفه کاریابی ایران

بازدید وزیر محترم کار از غرفه کاریابی ایران

کانال تلگرام مرکز کاریابی ایران قم
کانال تلگرام مرکز کاریابی ایران تهران و سایر شهرها
تبلیغات

پیوندها