پشتیبانی

ثبت شده در تاریخ » 1399/11/25 در ساعت » 11:31

استخدام شرکت­‌های مدیریت تولید برق (نیروگاه) در سال 99

شرکتهای مدیریت تولید برق (نیروگاه) در راستای تحقق اهداف و وظایف خود و به استناد مجوزهای استخدامی صادره و بر اساس موافقت مجمع عمومی شرکتهای وابسته (غیردولتی)، تعداد 164 نفر از فارغ التحصیلان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سراسر کشور را، از طریق برگزاری آزمون استخدامی کتبی (عمومی و تخصصی)، مصاحبه و گزینش پس از کسب نمره حد نصاب، به ترتیب بالاترین نمرات اخذ شده در آزمون کتبی (عمومی و تخصصی) و مصاحبه، با شرایط مندرج در این آگهی، بصورت قراردادی استخدام می نماید.
مهلت ثبت نام تا 28 بهمن 99 می باشد.

> شرایط عمومی

1 . داشتن تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران
2 . التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
3 . اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
4 . انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی دائم برای آقایان
5 . عدم اعتیاد به مواد مخدر و دخانیات
6 . نداشتن سابقه محکومیت جزائی موثر
7 . داشتن سلامت جسمانی، روانی و توانایی انجام کار
8 . دارا بودن شرایط احراز شغل برای شغل محل مورد تقاضا
9 . عدم منع قانونی برای استخدام و نداشتن تعهد خدمت به دیگر سازمانها و شرکتها (داوطلبان استخدام نباید از مستخدمین رسمی و پیمانی دستگاههای اجرایی و یا کارکنان مدت معین/دائم شرکتهای وابسته (غیردولتی) زیر مجموعه صنعت آب و برق و یا بازخرید خدمت از دستگاهها یا شرکتهای مزبور باشند.)
10. احراز صلاحیت های عمومی به تایید گزینش پس از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه
11. دارا بودن شرایط سنی مطابق دفترچه
12. کسب حد نصاب نمره تعیین شده آزمون

> شرایط اختصاصی

1 -داشتن مدرک تحصیلی متناسب با مقطع، رشته و گرایش تحصیلی اعلام شده در جدول شماره 1.

جدول شماره 1. عنوان رشته شغلی و مدرک تحصیلی مورد نیاز

عنوان شغلی شرایط احراز
تکنسین ایمنی و بهداشت حرفه ای نیروگاه کاردانی بهداشت حرفه ای، کاردان فنی ایمنی کار و حفاظت، کاردان فنی ایمنی کار و حفاظت فنی
کارشناسی مهندسی ایمنی، مهندسی ایمنی (بازرسی فنی/ حفاظت فنی)، مهندسی ایمنی و بازرسی فنی، ایمنی صنعتی و محیط کار، ایمنی صنعتی، مهندسی ایمنی صنعتی، مهندسی بهداشت حرفه ای، مهندسی بهداشت محیط، شیمی(محیط زیست)، کارشناسی حرفه ای مدیریت عملیات امداد و نجات، کارشناسی حرفه ای مدیریت امداد و سوانح طبیعی، کارشناسی حرفه ای مدیریت امداد سوانح (غیرطبیعی/ طبیعی)، کارشناسی حرفه ای ایمنی و حفاظت سازمانی، کارشناسی حرفه ای ایمنی، مهندسی پدافند غیر عامل، کارشناسی حرفه ای پدافند غیر عامل
تکنسین شیمی کاردانی شیمی (کاربردی/ آزمایشگاهی/ صنعتی/ صنایع شیمیایی)، علمی کاربردی شیمی آزمایشگاهی، صنایع شیمیایی
کارشناسی مهندسی شیمی، شیمی کاربردی، شیمی محض
تکنسین نیروگاه (برق) کاردانی کلیه رشته ها و گرایش های کاردانی برق
کارشناسی مهندسی برق، مهندسی برق (قدرت/ الکترونیک/ کنترل/ مخابرات/ شبکه های انتقال و توزیع)،
مهندسی علمی-کاربردی برق، مهندسی علمی-کاربردی برق(شبکه های انتقال و توزیع)، مهندسی
فناوری کنترل (ابزار دقیق/ فرآیند)، مهندسی بهره برداری نیروگاه، مهندسی تکنولوژی بهره برداری
نیروگاه، مهندسی تکنولوژی برق-قدرت، مهندسی فناوری بهره برداری نیروگاه
تکنسین نیروگاه (مکانیک) کاردانی کلیه رشته ها و گرایش های کاردانی مکانیک (باستثناء گرایش خودرو)، تاسیسات حرارتی و برودتی،
مکانیک نیروگاه
کارشناسی مهندسی بهره برداری نیروگاه، مهندسی تکنولوژی بهره برداری نیروگاه، مهندسی تکنولوژی مراقبت
و نگهداری مکانیک نیروگاه، مهندسی فناوری بهره برداری نیروگاه، مهندسی مکانیک، مهندسی مکانیک
(حرارت و سیالات / ساخت و تولید)، مهندسی علمی- کاربردی مکانیک، مهندسی علمی- کاربردی
مکانیک (نیروگاه)، مهندسی مکاترونیک، مهندسی صنایع

2- داشتن شرایط سنی به شرح زیر:
– حداکثر 28 سال برای مقطع کاردانی (متولدین بعد از 1371/12/14)
– حداکثر 30 سال برای مقطع کارشناسی (متولدین بعد از 1369/12/14)
تبصره 1: ملاک عمل برای محاسبه تاریخ فارغ التحصیلی، معافیت دائم و پایان خدمت نظام وظیفه و سن داوطلبان،
روز برگزاری آزمون (1399/12/14) می باشد.
تبصره 2 :مدت انجام خدمت سربازی، حداکثر به مدت 24 ماه، به شرط ارائه تأییدیه معتبر از مراجع ذی صلاح به حداکثر سن افزوده می شود.
تبصره 3 :در صورت داشتن سابقه کار مرتبط (مشروط به پرداخت حق بیمه)، تا سقف 2 سال به حداکثر سن مجاز افزوده می شود.
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﮔﻮاهی ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﻴﻞ داوﻃﻠﺒﺎن، ﻛﺎرت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻈﺎم وﻇﻴﻔﻪ و ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪ ﻫﺎى ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻬﻤﻴﻪﻫﺎى ﻗﺎﻧﻮنی، ﺑﺎﻳﺴتی ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ روز ﺑﺮﮔﺰارى آزﻣﻮن آﻣﺎده و ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪ ﻫﺎ در روز ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺪارک اراﺋﻪ ﮔﺮدد.
3- ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ، ﺑﺮاﺳﺎس ﻛﺪ ﺷﻐﻞ ﻣﺤﻞﻫﺎى ﻗﻴﺪ ﺷﺪه در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 2 ﺗﻌﻴﻴﻦ میﮔﺮدد.

ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ٢: ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺪ ﺷﻐﻞ ﻣﺤﻞﻫﺎى ﺷﺮﻛﺖﻫﺎى ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮق

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﻐﻞ ﻣﺤﻞﻫﺎى ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮق ﺷﻬﻴﺪ ﺳﻠﻴﻤﻰ (ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻧﻜﺎ)
کد شغل عنوان شغل نام شرکت محل خدمت نوع سهمیه جنسیت تعداد
110 تکنسین شیمی شرکت مدیریت تولیدنکا نکا آزاد مرد 7
111 تکنسین شیمی شرکت مدیریت تولیدنکا نکا ایثارگر 25% مرد 3
فهرست شغل محلهای شرکت مدیریت تولید برق سیستان و بلوچستان (نیروگاههای بمپور-ایرانشهر-کنارک
کد شغل عنوان شغل نام شرکت محل خدمت نوع سهمیه جنسیت تعداد
210 تکنسین شیمی شرکت مدیریت تولید برق سیستان و بلوچستان ایرانشهر آزاد مرد 1
211 تکنسین ایمنی شرکت مدیریت تولید برق سیستان و بلوچستان ایرانشهر آزاد مرد 1
212 تکنسین ایمنی شرکت مدیریت تولید برق سیستان و بلوچستان ایرانشهر یثارگر 5 % مرد 1
213 تکنسین ایمنی شرکت مدیریت تولید برق سیستان و بلوچستان کنارک – چابهار آزاد مرد 3
214 تکنسین ایمنی شرکت مدیریت تولید برق سیستان و بلوچستان کنارک – چابهار ایثارگر25 % مرد 1
215 تکنسین برق شرکت مدیریت تولید برق سیستان و بلوچستان بمپور – ایرانشهر آزاد مرد 1
216 تکنسین برق شرکت مدیریت تولید برق سیستان و بلوچستان بمپور – ایرانشهر ایثارگر 5 % مرد 1
217 تکنسین مکانیک شرکت مدیریت تولید برق سیستان و بلوچستان کنارک – چابهار آزاد مرد 1
218 تکنسین مکانیک شرکت مدیریت تولید برق سیستان و بلوچستان بمپور – ایرانشهر آزاد مرد 1
ادامه فهرست شغل محلهای شرکت مدیریت تولید برق سیستان و بلوچستان
کد شغلی عنوان شغل نام شرکت محل خدمت نوع سهمیه جنسیت تعداد
219 تکنسین برق شرکت مدیریت تولید برق سیستان و بلوچستان ایرانشهر آزاد مرد 3
220 تکنسین برق شرکت مدیریت تولید برق سیستان و بلوچستان ایرانشهر ایثارگر25 % مرد 2
221 تکنسین مکانیک شرکت مدیریت تولید برق سیستان و بلوچستان ایرانشهر آزاد مرد 8
222 تکنسین مکانیک شرکت مدیریت تولید برق سیستان و بلوچستان ایرانشهر معلولین مرد 1
223 تکنسین مکانیک شرکت مدیریت تولید برق سیستان و بلوچستان ایرانشهر ایثارگر25 % مرد 4
فهرست شغل محلهای شرکت مدیریت تولید برق شازند اراك (نیروگاه شازند)
کد شغل عنوان شغل نام شرک محل خدمت نوع سهمیه جنسیت تعداد
310 تکنسین برق شرکت مدیریت تولید شازند شازند اراک آزاد مرد 6
311 تکنسین برق شرکت مدیریت تولید شازند شازند اراک ایثارگر25 % مرد 2
312 تکنسین مکانیک شرکت مدیریت تولید شازند شازند اراک معلولین مرد 1
313 تکنسین مکانیک شرکت مدیریت تولید شازند شازند اراک آزاد مرد 10
314 تکنسین مکانیک شرکت مدیریت تولید شازند شازند اراک ایثارگر 5 % مرد 1
315 تکنسین مکانیک شرکت مدیریت تولید شازند شازند اراک ایثارگر25 % مرد 4
316 تکنسین شیمی شرکت مدیریت تولید شازند شازند اراک آزاد مرد 3
317 تکنسین شیمی شرکت مدیریت تولید شازند شازند اراک ایثارگر 5 % مرد 1
318 تکنسین شیمی شرکت مدیریت تولید شازند شازند اراک ایثارگر25 % مرد 1
319 تکنسین ایمنی شرکت مدیریت تولید شازند شازند اراک آزاد مرد 3
320 تکنسین ایمنی شرکت مدیریت تولید شازند شازند اراک ایثارگر25 % مرد 1
فهرست شغل محل های شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی (نیروگاه شهید رجایی)
کد شغل عنوان شغل نام شرکت محل خدمت نوع سهمیه جنسیت تعداد
410 تکنسین شیمی شرکت مدیریت تولید شهید رجایی قزوین آزاد مرد 5
411 تکنسین شیمی شرکت مدیریت تولید شهید رجایی قزوین ایثارگر25% مرد 2
412 تکنسین ایمنی شرکت مدیریت تولید شهید رجایی قزوین آزاد مرد 1
413 تکنسین ایمنی شرکت مدیریت تولید شهید رجایی قزوین ایثارگر25% مرد 1
414 تکنسین برق شرکت مدیریت تولید شهید رجایی قزوین آزاد مرد 2
415 تکنسین برق شرکت مدیریت تولید شهید رجایی قزوین ایثارگر25% مرد 1
416 تکنسین مکانیک شرکت مدیریت تولید شهید رجایی قزوین آزاد مرد 12
417 تکنسین مکانیک شرکت مدیریت تولید شهید رجایی قزوین ایثارگر25% مرد 3
418 تکنسین مکانیک شرکت مدیریت تولید شهید رجایی قزوین ایثارگر5% مرد 1
419 تکنسین مکانیک شرکت مدیریت تولید شهید رجایی قزوین معلولین مرد 1
فهرست شغل محل های شرکت مدیریت تولید برق لوشان (نیروگاه لوشان)
کد شغل عنوان شغل نام شرکت محل خدمت نوع سهمیه جنسیت تعداد
510 تکنسین شیمی شرکت مدیریت تولید لوشان لوشان آزاد مرد 2
511 تکنسین شیمی شرکت مدیریت تولید لوشان لوشان ایثارگر25% مرد 1
512 تکنسین مکانیک شرکت مدیریت تولید لوشان لوشان آزاد مرد 2
513 تکنسین برق شرکت مدیریت تولید لوشان لوشان آزاد مرد 1

فهرست شغل محل های شرکت مدیریت تولید برق کرمان (نیروگاه شهید سلیمانی)

کد شغلی عنوان شغل نام شرکت محل خدمت نوع سهمیه جنسیت تعداد
610 تکنسین مکانیک شرکت مدیریت تولید کرمان کرمان آزاد مرد 3
611 تکنسین مکانیک شرکت مدیریت تولید کرمان کرمان ایثارگر 25% مرد 1
612 تکنسین برق شرکت مدیریت تولید کرمان کرمان آزاد مرد 1
613 تکنسین شیمی شرکت مدیریت تولید کرمان کرمان آزاد مرد 1

فهرست شغل محل های شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح (نیروگاه شهید مفتح)

کد شغل عنوان شغل نام شرکت محل خدمت نوع سهمیه جنسیت تعداد
710 تکنسین مکانیک شرکت مدیریت تولید شهید مفتح همدان آزاد مرد 11
711 تکنسین مکانیک شرکت مدیریت تولید شهید مفتح همدان معلولین مرد 1
712 تکنسین مکانیک شرکت مدیریت تولید شهید مفتح همدان ایثارگر 5% مرد 1
713 تکنسین مکانیک شرکت مدیریت تولید شهید مفتح همدان ایثارگر 25% مرد 5

فهرست شغل محل های شرکت بهره برداری نیروگاه طرشت (نیروگاه شیروان)

کد شغل عنوان شغل نام شرکت محل خدمت نوع سهمیه جنسیت تعداد
810 تکنسین شیمی شرکت بهره برداری نیروگاه طرشت خراسان شمالی
-شیروان
آزاد مرد 3
811 تکنسین شیمی شرکت بهره برداری نیروگاه طرشت خراسان شمالی
-شیروان
ایثارگر 25% مرد 1
812 تکنسین برق شرکت بهره برداری نیروگاه طرشت خراسان شمالی
-شیروان
آزاد مرد 4
813 تکنسین برق شرکت بهره برداری نیروگاه طرشت خراسان شمالی
-شیروان
ایثارگر 25% مرد 2
814 تکنسین برق شرکت بهره برداری نیروگاه طرشت خراسان شمالی
-شیروان
معلولین مرد 1
ادامه فهرست شغل محل های شرکت بهره برداری نیروگاه طرشت (نیروگاه شیروان)
کد شغل عنوان شغل نام شرکت محل خدمت نوع سهمیه جنسیت تعداد
815 تکنسین مکانیک شرکت بهره برداری نیروگاه طرشت خراسان شمالی-شیروان آزاد مرد 4
816 تکنسین مکانیک شرکت بهره برداری نیروگاه طرشت خراسان شمالی-شیروان ایثارگر 25% مرد 2
817 تکنسین مکانیک شرکت بهره برداری نیروگاه طرشت خراسان شمالی-شیروان ایثارگر 5% مرد 1
فهرست شغل محل های شرکت مدیریت تولید برق رامین (اهواز)
کد شغل عنوان شغل نام شرکت محل خدمت نوع سهمیه جنسیت تعداد
910 تکنسین مکانیک شرکت مدیریت تولید برق رامین (اهواز) اهواز آزاد مرد 4
911 تکنسین مکانیک شرکت مدیریت تولید برق رامین (اهواز) اهواز ایثارگر 5% مرد 1
912 تکنسین مکانیک شرکت مدیریت تولید برق رامین (اهواز) اهواز ایثارگر 25% مرد 2
913 تکنسین برق شرکت مدیریت تولید برق رامین (اهواز) اهواز آزاد مرد 3
914 تکنسین برق شرکت مدیریت تولید برق رامین (اهواز) اهواز ایثارگر 25% مرد 1
915 تکنسین شیمی شرکت مدیریت تولید برق رامین (اهواز) اهواز آزاد مرد 3
916 تکنسین شیمی شرکت مدیریت تولید برق رامین (اهواز) اهواز ایثارگر 25% مرد 1

> امتیازات و سهمیه های قانونی

1) امتیاز بومی بودن
1-1-نمره داوطلبان بومی استان با ضریب یک و یک دهم (1/1) و بومی شهرستان با ضریب یک و دو دهم (2/1 ) در نمره مکتسبه آزمون کتبی لحاظ میگردد.
1- 2 – داوطلبان بومی (اعم از بومی استان یا شهرستان) متقاضی استخدام برای شغل محل های شرکت هایی که محل خدمت آنها در مرکز استان قرار دارند، صرفاً از امتیاز یک ویک دهم (1/1) برخوردار خواهند شد.
3-1- افرادی که حداقل دارای یکی از ویژگی های زیر باشند، داوطلب بومی استان تلقی می گردند:
استان محل تولد داوطلب یا همسر وی، با استان محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.
– همسر و فرزندان کارکنان رسمی و پیمانی شاغل در دستگاه های اجرایی و یا نیروهای مسلح (اعم از شاغل و یا بازنشسته) و شرکتهای تابعه (دولتی) و وابسته (غیردولتی) زیر مجموعه وزارت نیرو که استان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی والدین داوطلب با استان محل مورد تقاضا برای استخدام آنان یکی باشد.
– داوطلب حداقل چهار (4) سال از سنوات تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و یا دانشگاه) را به صورت متوالی یامتناوب در استان محل مورد تقاضا برای استخدام طی کرده باشد.
– داوطلب حداقل چهار (4) سال سابقه پرداخت حق بیمه در استان محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشد.
– پدر، مادر و یا همسر داوطلب، حداقل چهار (4) سال سابقه پرداخت حق بیمه در استان محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشند.
1 – 4- افرادی که حداقل دارای یکی از ویژگیهای زیر باشند، داوطلب بومی شهرستان تلقی میگردند.
– شهرستان محل تولد داوطلب یا همسر وی، با شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.
– همسر و فرزندان کارکنان رسمی و پیمانی شاغل در دستگاه های اجرایی و یا نیروهای مسلح (اعم از شاغل و یا بازنشسته) و شرکت های تابعه (دولتی) و وابسته (غیردولتی) زیر مجموعه وزارت نیرو که شهرستان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی والدین داوطلب با شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام آنان یکی باشد.
– داوطلب حداقل چهار (4) سال از سنوات تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و یا دانشگاه) را به صورت متوالی یا متناوب در شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام طی کرده باشد.
– داوطلب حداقل چهار (4) سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشد
– پدر، مادر و یا همسر داوطلب، حداقل چهار (4) سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشند.
توجه: داوطلبان موضوع این بند، لازم است در صورت قرار گرفتن در فهرست سه برابر ظرفیت، مستندات و مدارک بومی بودن را به همراه سایر مدارک مورد نیاز در زمان بررسی مدارک و قبل از مصاحبه استخدامی که متعاقباً از سوی شرکت متقاضی استخدام اعلام خواهد شد، ارائه نمایند. بدیهی است عدم ارائه تاییدیه در موعد مقرر به منزله حذف از فرایند جذب در سهمیه مزبور میباشد.
2) سهمیه ایثارگران
1-2- تا سقف سی درصد (30%) از کل نیازهای استخدامی (در صورت کسب حد نصاب نمره لازم) به ایثارگران مشمول “قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران” به شرح زیر اختصاص مییابد که افراد واجد شرایط می بایست در آزمون شرکت نموده و در بین خود به رقابت بپردازند.
2-2- بیست و پنج درصد (25%) از ظرفیت استخدامی به جانبازان، آزادگان فاقد شغل، همسر و فرزندان شهدا، همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر، همسر و فرزندان آزادگان با مدت اسارت یک سال و بالای یک سال اسارت، پدر و مادر، خواهر و برادر شهید به ترتیب نمره مکتسبه اختصاص مییابد.
3-2- پنج درصد (5% ) از ظرفیت استخدامی به رزمندگان (با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها)، همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (25%) و فرزندان آزادگان کمتر از یک سال اسارت به ترتیب نمره مکتسبه اختصاص می یابد.
4-2- فرزندان ایثارگر همکار وزارت نیرو پس از کسب حد نصاب لازم، از ضریب 3/1 (یک ممیز سه دهم) در آزمون کتبی برخوردار میشوند و در سهمیه انتخابی (25%یا 5%) با سایر ایثارگران به رقابت می پردازند.
2-5 – مرجع صدور تاییدیه معتبر برای ایثارگران (جانبازان و آزادگان و فرزندان و همسران آنها، همسر و خانواده شهدا) بنیاد شهید و امور ایثارگران و برای رزمندگان، معاونت نیروی انسانی هر یک از رده های نیروهای مسلح در مورد رزمندگان خود، معاونت نیروی انسانی بسیج مستضعفان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مورد بسیجیان و نیروهای مردمی اعم از مستخدمین دولت و صاحبان مشاغل و صنوف آزاد و افراد فاقد شغل، معاونت توسعه و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی در مورد جهادگران می باشند. متقاضیان باید تاییدیه مربوطه را در روز بررسی مدارک ارایه نمایند. بدیهی است عدم ارائه تاییدیه در موعد مقرر به منزله حذف از فرایند جذب در سهمیه مزبور می باشد.
3) سهمیه معلولین
3-1 – تا سقف سه درصد (3%) ظرفیت استخدامی به معلولان عادی مشروط بر دارا بودن شرایط احراز شغل و برخورداری از توانایی جسمی متناسب با شغل مورد نظر به ترتیب نمره مکتسبه اختصاص می یابد.
3-2 -ارائه گواهی از سازمان بهزیستی و حسب مورد از مراجع ذیربط، برای معلولان عادی در زمان بررسی مدارک الزامی است.
جدول شماره 3 توزیع سهمیه ها در مشاغل را نشان میدهد.

جدول شماره 3: توزیع سهمیه ها در مشاغل

عنوان شغلی محل خدمت تعداد آزاد ایثارگران 25% ایثارگران 5% معلولین 3%
جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد
تکنسین شیمی شرکت مدیریت تولید نکا 10 مرد 7 مرد 3
تکنسین شیمی شرکت مدیریت تولید رامین
(اهواز)
4 مرد 3 مرد 1
تکنسین شیمی شرکت مدیریت تولید سیستان و بلوچستان- ایرانشهر 1 مرد 1
تکنسین شیمی شرکت مدیریت تولید شازند 5 مرد 3 مرد 1 مرد 1
تکنسین شیمی شرکت مدیریت تولید شهید رجایی 7 مرد 5 مرد 2
تکنسین شیمی شرکت مدیریت تولید طرشت ،خراسان شمالی – شیروان 4 مرد 3 مرد 1
تکنسین شیمی شرکت مدیریت تولید کرمان 1 مرد 1
تکنسین شیمی شرکت مدیریت تولید لوشان 3 مرد 2 مرد 1
تکنسین ایمنی شرکت مدیریت تولید سیستان و بلوچستان- ایرانشهر 2 مرد 1 مرد 1
تکنسین ایمنی شرکت مدیریت تولید سیستان و بلوچستان- کنارک- چابهار 4 مرد 3 مرد 1
تکنسین ایمنی شرکت مدیریت تولید شازند 4 مرد 3 مرد 1

ادامه جدول شماره 3 : توزیع سهمیه ها در مشاغل

عنوان شغلی محل خدمت تعداد آزاد ایثارگران 25 % ایثارگران 5 % معلولین 3 %
جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد جنسیت تعداد
تکنسین ایمنی شرکت مدیریت تولید شهید رجایی 2 مرد 1 مرد 1
تکنسین برق شرکت مدیریت تولید رامین (اهواز) 4 مرد 3 مرد 1
تکنسین برق شرکت مدیریت تولید سیستان و بلوچستان- بمپور- ایرانشهر 2 مرد 1 مرد 1
تکنسین برق شرکت مدیریت تولید سیستان و بلوچستان- ایرانشهر 5 مرد 3 مرد 2
تکنسین برق شرکت مدیریت تولید شازند 8 مرد 6 مرد 2
تکنسین برق شرکت مدیریت تولید شهید رجایی 3 مرد 2 مرد 1
تکنسین برق شرکت مدیریت تولید طرشت ،خراسان شمالی – شیروان 7 مرد 4 مرد 2 مرد 1
تکنسین برق شرکت مدیریت تولید کرمان 1 مرد 1
تکنسین برق شرکت مدیریت تولید لوشان 1 مرد 1
تکنسین مکانیک شرکت مدیریت تولید رامین (اهواز) 7 مرد 4 مرد 2 مرد 1
تکنسین مکانیک شرکت مدیریت تولید سیستان و بلوچستان- کنارک- چابهار 1 مرد 1
تکنسین مکانیک شرکت مدیریت تولید سیستان و بلوچستان- بمپور- ایرانشهر 1 مرد 1
تکنسین مکانیک شرکت مدیریت تولید سیستان و بلوچستان- ایرانشهر 13 مرد 8 مرد 4 مرد 1
تکنسین مکانیک شرکت مدیریت تولید شازند 16 مرد 10 مرد 4 مرد 1 مرد 1
تکنسین مکانیک شرکت مدیریت تولید شهید رجایی 17 مرد 12 مرد 3 مرد 1 مرد 1
تکنسین مکانیک شرکت مدیریت تولید شهید مفتح 18 مرد 11 مرد 5 مرد 1 مرد 1
تکنسین مکانیک شرکت مدیریت تولید طرشت ،خراسان شمالی – شیروان 7 مرد 4 مرد 2 مرد 1
تکنسین مکانیک شرکت مدیریت تولید کرمان 4 مرد 3 مرد 1
تکنسین مکانیک شرکت مدیریت تولید لوشان 2 مرد 2

> امتیازات خاص

1-4- به منظور ایجاد و حفظ انگیزه در همکاران متخصص و متعهد صنعت آب و برق، ضرایبی در نمرات آزمون مشمولین زیر، پس از کسب حد نصاب لازم، لحاظ میگردد و سپس با مشمولین آزاد به رقابت میپردازند.
2-4- فداکاران صنعت و همچنین کارکنان صنعت آب و برق که به صورت مستقیم با حوزه ستادی، موسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی/ شرکت های تابعه (دولتی) / وابسته (غیردولتی) وزارت نیرو همکاری می نمایند در صورتیکه در حین مأموریت و یا حوادث ناشی از کار فوت نموده باشند و یا دچار ازکار افتادگی شوند، همسر یا یکی از فرزندان ایشان در صورت شرکت و قبولی و کسب حد نصاب لازم در آزمون، از ضریب 1/2 (یک و دو دهم) در آزمون کتبی عمومی و تخصصی برخوردار و با داوطلبان آزاد به رقابت خواهد پرداخت.
3-4- فرزند کارکنان شاغل و بازنشسته موسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی و شرکتهای تابعه (دولتی) / وابسته (غیردولتی) زیر مجموعه وزارت نیرو که حداقل 20 سال سابقه آخر خدمت آنان در صنعت آب و برق طی شده باشد، در صورت شرکت در آزمون (پس از کسب حد نصاب لازم) از ضریب 1/1 (یک ممیز یک دهم) در آزمون عمومی و تخصصی برخوردار و باداوطلبان آزاد به رقابت خواهد پرداخت.
تذکر: مرجع صدور تأییدیه برای بندهای فوق آخرین شرکت محل خدمت همکار و با ارائه سوابق بیمه تأمین اجتماعی قابل قبول می باشد.

> مواد آزمون

به هر یک از داوطلبان، یک دفترچه سؤالات عمومی و یک دفترچه سؤال اختصاصی داده خواهد شد.
الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین می شود:
1- فناوری اطلاعات (مهارت های هفت گانه ICDL)
2- ریاضی و آمار مقدماتی
3- زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش
4- معارف اسلامی*
5- زبان انگلیسی عمومی
6- اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی
7- هوش و استعداد شغلی
*- اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از پاسخگویی به سؤالات معارف اسلامی معاف بوده و در اینصورت، نمره مکتسبه این داوطلبان براساس مجموع تراز شده سایر سؤالات محاسبه خواهد شد.
ب- مواد آزمون تخصصی برای هر یک از رشته های شغلی، در جدول شماره 4 مشخص شده است.

جدول شماره 4. مواد آزمون کتبی تخصصی

ردیف عنوان شغل مواد آزمون
1 تکنسین ایمنی و بهداشت حرفه ای نیروگاه اصول ایمنی
ایمنی در برق
بهداشت محیط کار
عوامل فیزیکی و شیمیایی محیط کار
مدیریت ایمنی و ریسک
2 تکنسین شیمی شیمی تجزیه و آزمایشگاه
شیمی آلی و آزمایشگاه
شیمی فیزیک و شیمی معدنی
تصفیه آب و آزمایشگاه
اصول ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه
3 تکنسین بهره برداری نیروگاه (برق) مدار های الکتریکی
ماشین های الکتریکی (مبانی، ماشین های
AC و  DC و ترانسفورماتورها)
اندازه گیری الکتریکی
الکنرونیک کاربردی و کنترل ابزار دقیق
تولید انرژی الکتریکی
4 تکنسین تعمیرات نیروگاه (مکانیک) استاتیک و مقاومت مصالح
مکانیک سیالات
ترمودینامیک و انتقال حرارت
حرارت مرکزی با هوا و آب گرم، تهویه مطبوع تابستانی، سیستم های کنترل تاسیسات

> نحوه محاسبه ضرایب دروس و نمره کل

1-5-نمره کل دروس عمومی و دروس اختصاصی با ضریب یک (1 )محاسبه خواهد شد.
5-2-حد نصاب لازم برای قبولی کسب 50درصد نمره کل میباشد.
تبصره1:ضریب مربوط به داوطلبان بومی، سهمیه ایثارگران و امتیازات مشمولین خاص فقط در نمره نهایی موثر است و در تعیین حدنصاب لحاظ نخواهد شد.
3-5-نمره نهایی پس از اعمال ضرایب مربوطه در نمره کل بدست می آید.
4-5-داوطلبان بر اساس نمره نهایی به میزان سه برابر ظرفیت در کد شغل محل با توجه به سهمیه مندرج در دفترچه برای انجام مراحل مصاحبه معرفی خواهند شد.
5-5-ملاک انتخاب قبول شدگان نهایی امتیازات آنان شامل 70درصد از نمره نهایی(50درصد آزمون تخصصی و 20درصد آزمون عمومی و ) 30 درصد امتیاز مصاحبه خواهد بود.
5-6-انتخاب قبول شدگان نهایی ، بترتیب بالاترین امتیاز مکتسبه با توجه به موارد مذکور در بند 5-5 و در هر یک از سهمیه ها خواهد بود.

> زمان ثبت نام، برگزاری آزمون، اعلام نتایج و تطبیق مدارک

1-6-داوطلبان پس از مطالعه دقیق شرایط مندرج در این آگهی میتوانند از روز دوشنبه 1399/11/20 ساعت22 لغایت ساعت 24 روز سه شنبه مورخه 1399/11/28 از طریق سایت موسسه آموزشهای تخصصی صنعت آب و برق به آدرس اینترنتی موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق در آزمون ثبت نام نمایند.
تبصره1:داوطلبان میبایست مبلغ 700,000ریال (هفتصدهزار ریال) را به عنوان هزینه شرکت در آزمون ازطریق درگاه اینترنتی موجود در صفحه ثبت نام (سامانه خرید کارت ثبت نام) پرداخت نمایند.
تبصره2 : پس از ثبت نام و پرداخت هزینه، در صورت انصراف و یا عدم قبولی،وجه واریزی مسترد نمیگردد.
تبصره3: پس از انجام کامل و دریافت کد رهگیری ضروری است،کلیه داوطلبان این کد را یادداشت نموده و در حفظ آن دقت نمایند.
تبصره4:ارائه کارت ورود به جلسه آزمون(چاپ شده برروی کاغذ ) و کارت ملی یا شناسنامه عکس دار هنگام ورود به حوزه الزامی است؛ درغیر اینصورت از ورود داوطلب جلوگیری خواهدشد.
2-6-برگزاری آزمون، روز پنج شنبه مورخ 1399/12/14 و زمان توزیع کارت ورود به جلسه آزمون به صــورت اینترنتی از روز دوشنبه مورخ 1399/12/11 لغایت روزچهارشــنبه مورخ 1399/12/13 ازطریق وبســایت موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق انجام می گردد.
3-6- ملاک تعیین حوزه امتحانی داوطلبان، کد رشته محل انتخابی میباشد که در تقاضانامه درج خواهند نمود. ساعت شروع و محل برگزاری آزمون بر روی کارت شرکت در آزمون درج و به آگاهی داوطلبان خواهد رسید.
تبصره 5: صدور کارت شرکت در آزمون به منزله تایید اطلاعات ارسالی از سوی داوطلبان نبوده و مدارک داوطلبان پس از اجرای آزمون، ابتدا توسط شرکت متقاضی استخدام مربوط و سپس به صورت متمرکز در شرکت مادرتخصصی ذیربط بررسی خواهد شد.
4-6 -رعایت پروتکلهای بهداشتی توسط داوطلبان، در زمان برگزاری آزمون الزامی است.
5-6-نتایج و قبول شدگان در آزمون (سه برابر ظرفیت نهایی پذیرفته شده) روز یکشنبه مورخ 1400/01/15 از طریق وبســایت موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق اعلام می گردد.
6-6-زمان تطبیق مدارک و سایر مراحل همزمان با اعلام نتایج تعیین خواهد شد.
تبصره1: کارت مربوط به وضعیت نظام وظیفه و گواهی فراغت از تحصیل کلیه داوطلبان بایستی تا روز برگزاری آزمون آماده و صادر شده باشد.
تبصره2: اصل و تصویر مدارک پذیرفته شدگان شامل: مدرک تحصیلی، شناسنامه، کارت ملی، مدرک وضعیت نظام وظیفه و عکس 4*3 به تعداد 3 عدد و مدارک اثبات بومی بودن که در شـرایط ثبت نام قید گردیده اسـت، حداکثر 5 روز پس از اعلام نتایج آزمون کتبی می بایسـت ارایه گردد و عدم ارائه مدارک فوق الذکر در مهلت مقرر به منزله انصراف وی تلقی خواهد شد. محل تحویل مدارک متعاقباً از طریق وب سایت  (موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق) اعلام میگردد.
6-7-پذیرفته شدگان 3 برابر ظرفیت پس از تطبیق و تکمیل پرونده طی برنامه زمانی وارد فرآیند مصاحبه می شوند.

> راهنمای ثبت نام

7-1- داوطلبان پس از ورود به سایت آزمون، ابتدا باید اقدام به خرید کارت ثبت نام از طریق سامانه مربوطه نمایند و پس از خرید کارت، با توجه به شماره سریال 14 رقمی که در اختیار ایشان قرار میگیرد، اقدام به ثبت نام نمایند.
تبصره 1: خرید کارت به منزله ثبت نام نهایی نمیباشد و داوطلبان باید مراحل ثبت نام را به طور کامل انجام دهند.
7-2- از تایپ لاتین اطلاعات خودداری نمایید.
7-3- هنگام درج اطلاعات، کلید Caps Lock صفحه کلید خاموش باشد.
7-4- از زدن کلید Enter در هنگام درج اطلاعات خودداری نموده و برای جدا کردن کلمات از یکدیگر از کلید فاصله (Space) استفاده نمایید.
7-5- تکمیل اطلاعات کلیه فیلدها الزامی است.
7-6- کد ملی خود را به صورت کامل (با درج صفر) و بدون خط تیره وارد نمایید.
7-7- برای الصاق عکس، از فایل اسکن شده عکس پرسنلی 4×3 (تمام رخ، زمینه روشن و جدید)، با فرمتjpg  و با حجم حداکثر 70 کیلوبایت استفاده نمایید. عکسهای غیر پرسنلی ارسالی به هیچ وجه مورد قبول نخواهد بود.
اندازه عکس اسکن شده باید حداقل 300*200 پیکسل و حداکثر 400*300 پیکسل باشد.
تصویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لکه باشد.
حاشیه های زاید عکس اسکن شده باید حذف شده باشد.
حتی الامکان عکس رنگی و دارای زمینه سفید باشد.
تبصره 1: اسکن عکس از روی کارتهای شناسایی (کارت ملی، شناسنامه و …) قابل قبول نمیباشد و داوطلبان لازم است از اصل عکس و مطابق با توضیحات فوق، اقدام به اسکن نمایند.
تبصره 2: عکس خواهران باید با حجاب و صورت کامل آنان مشخص باشد.
تبصره 3: درصورت ارسال عکس غیرمعتبر، ثبت نام داوطلب باطل شده و حق شرکت در آزمون از وی سلب میگردد.
تذکر مهم: با توجه به مشکلات به وجود آمده در آزمونهای قبلی، درخصوص اشتباه در ارسال عکس داوطلبان، که این موضوع اکثراً برای داوطلبانی که ثبت نام آنان توسط دیگران انجام میشود، رخ داده است، تاکید میگردد که علاوه بر کنترل اطلاعات ثبت نامی، حتماً نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت نمایید تا اشتباهاً عکس داوطلب دیگری به جای عکس شما ارسال نگردد. بدیهی است که در صورت ارسال عکس اشتباهی از طرف متقاضی، فرد به عنوان متخلف تلقی و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.
8-7 – در انتهای فرم ثبت نام، فیلد مربوط به شماره بازیابی که از نوع عددی و 5 رقمی میباشد را به دلخواه تکمیل و آن را یادداشت نمایید. در صورت فراموش کردن شماره رهگیری ثبت نام، با استفاده از این شماره به همراه کد ملی و شماره شناسنامه میتوانید شماره رهگیری خود را بازیابی نمایید. لذا تا پایان مراحل آزمون از این شماره کاملاً مراقبت نمایید.
9-7- پس از تکمیل اطلاعات، شماره رهگیری ارائه شده را یادداشت نمایید. ضمناً امکان چاپ اطلاعات نیز وجود دارد.

> سایر موارد

1-8- در هر یک از رشته های شغلی امتحانی (مشخص شده در جداول نیازهای استخدامی) صرفاً فارغ التحصیلان همان رشته، گرایش و مقطع می توانند شرکت کنند و پذیرش دیگر رشته ها یا گرایش ها و یا مقطع بالاتر یا پایین تر امکان پذیر نمی باشد. در مورد رشته های تحصیلی که گرایش ذکر نگردیده است، منظور رشته تحصیلی بدون گرایش می باشد.
2-8- پذیرش داوطلبان با توجه به مقطع، رشته و گرایش تحصیلی ذکر شده در هنگام ثبت نام صورت می پذیرد.
مسئولیت صحت و سقم این موارد و ارائه اصل مدارک مورد ادعا به عهده داوطلب خواهد بود.
3-8- در این آزمون، هر داوطلب می تواند صرفاً برای یک شغل محل در یک شرکت ثبت نام نماید.
4-8- مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا ارایه ناقص مدارک بر عهده داوطلب می باشد و چنانچه در هر کدام از مراحل امتحان، مصاحبه و جذب، محرز شود که داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع ارائه نموده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است، قبولی ایشان ملغی بوده همچنین به لحاظ طولانی نمودن فرآیند استخدام، اقدام لازم طبق قوانین و مقررات به عمل خواهد آمد.
5-8- به داوطلبان توصیه می شود که شخصاً اقدام به ثبت نام در آزمون نموده و قبل از شروع ثبت نام اینترنتی، آگهی، نحوه ثبت نام و مدارک مورد نیاز را دقیقاً مطالعه نمایند. درصورت ایجاد هرگونه تغییر در کلیه جزئیات مربوط به مراحل برگزاری آزمون، اطلاع رسانی لازم از طریق پایگاه اینترنتی شرکت­‌های مدیریت تولید برق (نیروگاه) به عمل خواهد آمد. ضمناً پیگیری مراحل بعدی مانند دریافت کارت ورود به جلسه آزمون، آگاهی از زمان و مکان برگزاری آزمون الزامی بوده و مسئولیت آن به عهده داوطلب می باشد.
6-8- داوطلبان گرامی جهت سهولت در فرایند ثبت نام بهتر است ثبت نام را به روزهای آخر موکول ننمایند و در صـورت وجـود اشکال در مراحل ثبت نام، مانند واضح نبودن عـکس ارسالی و یا سایر موارد اصـلاحی، بعد از ثبت اطلاعات خود، در اسرع وقت مجـدداً به صـفحه ثبت نام خود مراجعه نموده تا از وضـعیت تایید اطلاعات اطمینان حاصل نماید.
7-8- افرادی که حائز بالاترین نمرات آزمون شده باشند، سه برابر ظرفیت به عنوان پذیرفته شدگان آزمون کتبی (عمومی و تخصصی) تعیین و اعلام خواهند شد.
8-8- قبولی د رآزمون کتبی به هیچ وجه به منزله بکارگیری قطعی نمی باشد بلکه قبولی نهایی پس از پذیرش در آزمون کتبی (عمومی و تخصصی) و کسب حدنصاب نمره مصاحبه و انجام مراحل بعدی شامل معاینات پزشکی و اخذ عدم سوء پیشینه از مراکز ذیصلاح میباشد. لازم به تاکید است احراز صلاحیت های عمومی با تایید گزینش نهایی از بین داوطلبان واجد شرایط انجام خواهد شد.
9-8- پذیرفته شدگان نهایی می بایست آمادگی خدمت و اشتغال به کار در هر یک از شهرهای استان حوزه فعالیت شرکت مورد نظر که در جداول نیازهای استخدامی تعیین شده است را داشته باشند.
10-8- در صورت وجود هر گونه ابهام در ساعت اداری باشماره 44171961-021 داخلی 149 تماس حاصل نمایید.

علاقه مندان جهت ثبت نام به آدرس http://azmoon-niroo.ir مراجعه نمایند.
اخبار مرتبط