پشتیبانی

ثبت شده در تاریخ » 1399/11/08 در ساعت » 11:27

استخدام شرکت معدنی آهک کاوه قلعه گنج در سال 1399

شرکت معدنی آهک کاوه قلعه گنج بعنوان یکی شرکت‌های تابعه بنیاد مستضعفان (هلدینگ صنایع معدنی کاوه پارس) در راستای توسعه و اشتغال پایدار در شهرستان قلعه گنج واقع در جنوب استان کرمان از میان آقایان متقاضی بومی (شهرستان های قلعه گنج، منوجان) واجد شرایط در ردیف شغلی‌های زیر ازطریق آزمون کتبی و مصاحبه جهت استخدام در این شرکت، دعوت به همکاری می نماید.
به همین منظور از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید که با توجه به جدول استخدامی زیر، با توجه به شرایط مندرج در اطلاعیه های آزمون، و اطمینان از احراز شرایط ثبت نام نسبت به انتخاب گروه شغلی و ثبت نام در این آزمون اقدام نمایند.
مهلت ثبت نام تا 10 بهمن 99 می باشد.

> شرایط عمومی

1 -تابعیت جمهوري اسلامی ایران؛
2 -اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران؛
3 -التزام به قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران؛
4 -انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی(معافیت پزشکی موردقبول نمیباشد)؛
5 -داراي سلامت کامل جسمانی (عدم ابتلا به بیماري خاص یا نقص عضو)
6 -نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر؛
7 -عدم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان؛
8 -عدم وجود هرگونه ممنوعیت استخدام در دستگاههاي اجرایی به استناد آراء مراجع قضایی و ذیصلاح؛
9 -بومی شهرستان هاي قلعه گنج و منوجان باشد.
* همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهاي مسلح (اعم از شاغل و یا بازنشسته) که شهرستان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی والدین داوطلب در شهرستان قلعه گنج، منوجان می باشد.
* داوطلب حداقل چهار (4 (سال از سنوات تحصیلی(ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و یا دانشگاه) را به صورت متوالی یا متناوب در یکی از شهرستان قلعه گنج و منوجان گذرانده باشد.
* داوطلب، پدر، مادر و یا همسر وي حداقل چهار (4 (سال سابقه پرداخت حق بیمه در یکی از را داشته باشد. (پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده صرفاً براي یکی از موارد مذکور قابل احتساب است.)
تذکر : مبناي استان و شهرستان براي تعیین بومی بودن داوطلب، آخرین تقسیمات کشوري در زمان ثبت نام میباشد.

> شرایط اختصاصی

شرایط سنی
1 .دارا بودن حداکثر 26سال سن براي کسانی که فاقد سابقه کار و بیمه هستند.
دارا بودن حداکثر 28سال سن براي کسانی که واجد حداقل 2 سال سابقه کار و بیمه هستند.
تذکر (1): ملاک عمل براي زمان دریافت کارت پایان خدمت آخرین روز ثبت نام میباشد.
تذکر (2): ملاک عمل براي محاسبه سن افراد، روز شروع ثبت نام آزمون میباشد.
تذکر (3): میزان خدمت سربازي و همچنین سابقه مرتبط در صورت داشتن بیمه و اسناد مثبته، به حداکثر سن اضافه میشود.
شرایط تحصیلی 
2 .مدارک دانشگاهی قابل قبول، دانشنامه یا گواهی موقت تحصیلات دانشگاهی میباشد که از لحاظ ارزش علمی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري بوده و مقطع، رشته و گرایش تحصیلی، معدل و تاریخ فراغت از تحصیل در آن ذکرشده باشد. (هرگونه گواهی تحصیلی یا گواهی لغو معافیت تحصیلی صادره براي حوزه نظاموظیفه موردپذیرش نخواهد بود.)
4 .مدرک معادل و همچنین مدارك تحصیلی با عناوین دوره های فراگیر، آموزش باز و مکاتبهاي با توجه به نحوه پذیرش دانشجو خارج از آزمونهاي سراسري دانشگاهها موردپذیرش نخواهد بود.
5 . مدارک داوطلبانی که تاریخ فراغت از تحصیل یا تاریخ پایان خدمت نظاموظیفه و یا کارت معافیت دائم آنان بعد از تاریخ برگزاري آزمون استخدام کتبی باشد، مورد پذیرش نخواهد بود.
6 .در هر یک از رشته هاي امتحانی صرفاً دانش آموختگان همان رشته، گرایش و مقطع تحصیلی مندرج در شرایط احراز میتوانند ثبت نام کنند و پذیرش دیگر رشته ها یا گرایشها امکانپذیر نمیباشد.
7 .اصالت مدارك تحصیلی پذیرفته شدگان نهایی از مراجع ذیصلاح استعلام خواهد شد و در صورت عدم صحت مدارك در هر مرحله (حتی در صورت پذیرش در آزمون و اشتغال به کار) استخدام داوطلب منتفی خواهد بود.
تذکر (1) : ملاك عمل در محاسبه تاریخ فراغت از تحصیل، تاریخ مندرج در گواهینامه موقت یا دانشنامه تحصیلی میباشد.
تذکر (2): براي ردیف شغلی اپراتور سنگ شکن، گواهینامه ماشین کاري الزامی می باشد.

  ردیف‌های استخدامی شرکت آهک قلعه گنج

حوزه کاری عنوان شغل رشته های تحصیلی مقطع تحصیلی سابقه حوزه کاری عنوان شغلی رشته های تحصیلی مقطع تحصیلی سابقه
 حوزه مدیریت  ﻣﺴﻮول دﻓﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ و رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ مدیریت بازرگانی-مدیریت دولتی-امور اداری   ﻓﻮق دﯾﭙﻠﻢ  2 بهره برداری رئیس تولید مدیریت صنعتی-مهندسی مکانیک لیسانس 3
ﻣﺴﻮول ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ  شیمی-متالوژی  ﻓﻮق دﯾﭙﻠﻢ  3  ﻣﺴﻮول ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﺗﻌﻤﻤﯿﺮات مهندسی مکانیک- مهندسی برق لیسانس 3
ﻣﺴﻮول ﺣﺮاﺳﺖ واﻧﺘﻈﺎﻣﺎت  مدیریت دولتی-علوم ارتباطات  ﻓﻮق دﯾﭙﻠﻢ  3 ﺗﮑﻨﺴﯿﻦ ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﺮق برق  ﻓﻮق دﯾﭙﻠﻢ 3
مالی و اداری ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺎﻟﯽ امور مالی و حسابداری  ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ 2  ﺗﮑﻨﺴﯿﻦ ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ مکانیک  ﻓﻮق دﯾﭙﻠﻢ  3
ﮐﺎرﺷﻨﺎس اداري وﺗﻮﺳﻌﻪ و  ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ امور اداری-مدیریت دولتی-علوم اقتصاد  ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ 2 کارشناس IT مهندسی کامپیوتر(نرم افزار- سخت افزار) لیسانس 3
ﮐﺎردان ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ اي کاردانی بهداشت حرفه ای  ﻓﻮق دﯾﭙﻠﻢ 1 ﺗﮑﻨﺴﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ کاردان فنی تولید صنعتی- فوق دیپلم مکانیک  ﻓﻮق دﯾﭙﻠﻢ 1
 ﮐﺎرﮔﺮ اﻤﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﺪﻣﺎت و ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ دیپلم  دﯾﭙﻠﻢ 1  ﮐﺎرﮔﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ دیپلم دیپلم 1
 اﭘﺮاﺗﻮر ﺑﺎﺳﮑﻮل دیپلم فنی و حرفه ای  دﯾﭙﻠﻢ 1 اپراتور اتاق کنترل برق-مکانیک-الکترونیک فوق دیپلم 1
بازرگانی   کارشناس بازاریابی و فروش مدیر بازرگانی- مدیریت MBA مدیریت صنعتی-صنایع-مدیریت اجرایی لیسانس 2 بهره برداری  استخراج و ایمنی معدن مهندسی معدن لیسانس 2
 ﮐﺎرﺷﻨﺎس امور حقوقی و قراردادها  حقوق قضایی ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ 2 اپراتور سنگ شکن دیپلم دیپلم  2
 ﮐﺎرﭘﺮداز بازرگانی- مالی  ﻓﻮق دﯾﭙﻠﻢ 2  انتظامات ﻣﺎﻣﻮر ﺣﻔﺎﻇﺖ و اﻧﺘﻈﺎﻣﺎت  و آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ دیپلم دیپلم 1
 برنامه ریزی و انبارهای ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و اﻧﺒﺎرﻫﺎ مهندسی صنایع-مدیریت صنعتی-مدیریت اجرایی-مدیریت بازرگانی ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ 2
ﮐﺎرﮔﺮ اﻧﺒﺎر دیپلم دیپلم 1

پیش از اقدام به ثبت نام لازم است نخست تمامی اطلاعیه ها و ضوابط ثبت نام بررسی شده و از احراز شرایط شرکت در آزمون اطمینان حاصل نمایید. همچنین پیشنهاد می شود پیش از اقدام به ثبت نام، مدارک هویتی خود شامل عکس پرسنلی، صفحه اول شناسنامه، کارت ملی و مدارک تحصیلی را با حجم 100kb آماده نمایید تا جهت بارگذاری در سایت آماده باشند.
پشتیبانی ثبت‌نام: آقای اقتصاد ۸۸۰۹۲۹۸۱-۰۲۱

 علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://www.sinainst.com مراجعه نمایند.
اخبار مرتبط