پشتیبانی

ثبت شده در تاریخ » 1399/06/17 در ساعت » 12:51

استخدام شرکت فن آوران انرژی طوس در سال 1399

شركت “فن آوران انرژي طوس” به منظور تامين نيروي انساني مورد نياز جهت بهره برداري از ايستگاههاي بـرق فـوق توزيـع در استان سیستان و بلوچستان ( 63 كيلوولـت بـه شرح جدول شماره 2 -جدول شغل محل هاي موردنياز)، تعداد 40 نفر از آقايان واجد شرايط را از طريق برگزاري آزمون توانمندي هاي عمـومي و تخصصي (كتبي)، آزمون دانش مهارتي (مصاحبه) و ساير مراحل مربوطه با شرايط مندرج در آگهي، بكارگيري مينمايد.
مهلت ثبت نام تا 22 شهریور 99 می باشد.

> شرايط عمومی

– داشتن تابعيت نظام جمهوري اسلامي ايران.
– التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
– اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
– دارا بودن شرايط احراز شغل و توانايي انجام كار.
– احراز صلاحيت هاي عمومي به تأييد مراجع ذيصلاح.
– داشتن كارت پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت قانوني دائم غير پزشكي تا تاريخ برگزاري آزمون كتبي.
– عدم اعتياد به مواد مخدر و دخانيات.
– نداشتن سابقه محكوميت جزايي مؤثر.
– داشتن سلامت جسماني ، روحي و رواني.
– عدم داشتن منع قانوني جهت بكارگيري و نداشتن تعهد خدمت به ديگر سازمانها و شركتها.

> شرايط اختصاصی

1 -داشتن شرايط سني و مدرك تحصيلي اعلام شده در جدول شماره 1 . جدول شماره 1 .عنوان رشته شغلي، مدرك تحصيلي و شرايط سني مورد نياز

ردیف عنوان شغل تعداد مقطع و رشته تحصیلی شرایط سنی توضیحات
1 اپراتور پست 40 نفر فوق ديپلم برق كليه گرايشها حداكثر 26 سال (متولدين بعد از تاريخ 1373/06/28) براي دارندگان مدرک فوق ديپلم حداكثر 24 ماه خدمت سربازي به سقف سني اضافه ميگردد. در صورت داشتن سابقه كار (با پرداخت حق بيمه)، حداكثر 2 سال به سقف سني اضافه ميگردد.
دیپلم برق حداكثر 24 سال (متولدين بعد از تاريخ 1375/06/28) براي دارندگان مدرک ديپلم

تبصره 1 :مدت انجام خدمت سربازي، حداكثر به مدت 24 ماه، به شرط ارائه تأييديه معتبر از مراجع ذي صلاح به حداكثر سن افزوده ميشود.
تبصره2 :در صورت داشتن سابقه كار (مشروط به پرداخت حق بيمه)، مدت سابقه (حداكثر 2 سال) به حداكثر سن افزوده ميشود.
تبصره 3 : در شرايط برابر، اولويت با متقاضيان داراي مدرك تحصيلي فوق ديپلم است. 2 -پذيرش صرفاً از ميان داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان ميباشد. افرادي كه حداقل داراي يكي از ويژگيهاي زير باشند، داوطلـب بومي استان يا شهرستان تلقي ميگردند:
يك) محل تولد داوطلب يا همسر وي در يكي از روستاها، دهستانها، بخشها و شهرستاني قرار داشته باشد كه ايستگاه انتخابي فرد در حوزه جغرافيايي آن واقع شده است (بومي شهرستان).
دو) محل تولد داوطلب يا همسر وي در استان سيستان و بلوچستان باشد (بومي استان).
سه) ارائه گواهي از بخشداري يا فرمانداري مبني بر سكونت فرد در يكي از روستاها، دهستانها، بخشها و شهرستاني كه ايستگاه انتخابي فـرد در حوزه جغرافيايي آن واقع شده است (بومي شهرستان).
تذكر: نمره داوطلبان بومي استان با ضريب يك (1) و بومي شهرستان با ضريب يك و چهار دهم (1/4) نمره مكتسبه در هـر حيطـه از آزمـون محاسبه ميگردد.
تبصره: در شرايط برابر اولويت با افرادي است كه محل سكونت آنها به ايستگاه انتخابي فرد، نزديكتر باشد.
3 -با عنايت به عدم امكان تغيير شغل و محل خدمت، از پذيرفته شدگان موظف تعهدنامه محضري مبني بر عدم تقاضاي تغيير شغل و محـل خدمت اخذ خواهد شد.
تبصره1 :محل خدمت ، براساس كد شغل محل هاي قيد شده در جدول شماره 2 تعيين ميگردد.

> تقویم آزمون

تقویم آزمون
شروع ثبت نام یکشنبه 1399/06/16
خاتمه ثبت نام شنبه 1399/06/22
اخذ كارت ورود به جلسه اینترنتی از روز چهارشنبه 1399/06/26 لغایت روز پنجشنبه 1399/06/27
تاریخ آزمون روز جمعه 1399/06/28
توجه مهم:جهت مشاهده متن کامل آگهی  به آدرس http://azmoon-niroo.ir مراجعه نمایید.
اخبار مرتبط